Image 05

Przeglądy placów zabaw

Przeglądy placów zabaw

Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego skierowanym do właścicieli, zarządców i administratorów placów zabaw, obowiązek utrzymania w należytym stanie technicznym oraz bezpiecznego użytkowania projektów budowlanych wynika z Ustawy ”Prawo Budowlane”, a szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom na placach zabaw zapewniające ich bezpieczne użytkowanie określa Polska Norma PN-EN 1176:2009.

W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania placów zabaw cytowana Polska Norma jednoznacznie zaleca przeprowadzanie ich przeglądów. Obowiązek przeprowadzenia cyklicznych kontroli wiąże się z zapisami pokontrolnymi archiwizowanymi najczęściej w Rejestrze Eksploatacji Placu Zabaw.

Wychodząc Państwu naprzeciw oferujemy przeprowadzenie szkolenia, wdrożenie systemowego nadzoru i Rejestru Eksploatacji Placu Zabaw, oraz kontrolę zgodności placu zabaw z obowiązującymi normami PN-EN 1176 i PN-EN 1177 :

a)   kontrola poprzez oględziny – przeprowadzana co najmniej raz na tydzień (po wdrożeniu Rejestru Eksploatacji Placu Zabaw – przeprowadzana przez administratora lub zarządcę placu zabaw),

b)   kontrola obsługi – przeprowadzana z częstotliwością od jednego do trzech miesięcy przez uprawnionego inspektora,

c)   coroczna kontrola główna – przeprowadzana jeden raz w roku przez uprawnionego inspektora.

Jako jedna z nielicznych firm naszej branży w Polsce posiadamy wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 obejmujący m.in. zakres „Kontroli i przeglądów placów zabaw”.

Od 2010 r. corocznie pod patronatem Gazety Wyborczej prowadzimy akcję „Bezpieczny plac zabaw” dedykowaną głównie jednostkom samorządu, spółdzielniom mieszkaniowym, deweloperom, wspólnotom mieszkaniowym.

Z naszych usług korzystają głównie urzędy gmin, urzędy miast, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy, szkoły i przedszkola.      

Pamiętajmy,

każdy publiczny plac zabaw jest bezpieczny

gdy spełnia wymagania normy PN-EN 1176 i 1177

 Zakres usługi kontroli placów zabaw:

 Świadczona przez nas usługa stanowi kompleksowe przygotowanie administrujących placami zabaw do zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpiecznego ich zarządzania. Zakres naszej oferty to:

  • przeszkolenie administratora bądź zarządcy placu zabaw,
  • przekazanie dokumentów niezbędnych przy prowadzeniu kontroli placów zabaw np. plan kontroli, rejestr konserwacji i napraw, instrukcja postępowania w razie pożaru, rejestr wypadku, itp.,
  • wdrożenie systemu kontroli placu zabaw oraz Rejestru Eksploatacji Placu Zabaw,
  • nadanie numeru identyfikacyjnego i wprowadzenie placu zabaw do bazy danych,
  • wykonanie dokumentacji fotograficznej i technicznej urządzeń,
  • skompletowanie wymaganej dokumentacji certyfikacyjnej,
  • przeprowadzanie kontroli zgodności z Normami PN-EN 1176 i 1177 wraz z wpisem do Rejestru Eksploatacji,
  • potwierdzenie stanu technicznego i spełnienia warunków bezpiecznego użytkowania placu zabaw – wydanie Świadectwa Zgodności oraz dokonanie zapisów w Rejestru Eksploatacji Placu Zabaw.

Wszystkie czynności wykonywane w ramach świadczonej przez nas usługi prowadzone są wyłącznie przez wykwalifikowany i posiadający odpowiednie uprawnienia personel, w oparciu o obowiązujące Normy PN-EN 1176 i PN-EN 1177.

 

Szczegółowe informacje:

email: audyt@fensterbydgoszcz.pl


Jakość naszych usług potwierdza posiadanie
Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008
w zakresie m.in.:
kontroli placów zabaw, sprzętu rekreacyjno-sportowego, ogrodów i skwerów rekreacyjnych oraz urządzeń małej architektury miejskiej